NOT www.enot.pl
Przeglady budowlane www.przeglady-budowlane.pl
Rzeczoznawcy budowlani www.rzeczoznawcy-budowlani.pl
Audyt Technologiczny www.audyt-technologiczny.pl


Opinia o Nowej Technologii

Opinia o nowej technologii jest jednym z elementów niezbędnych  do uzyskania kredytu technologicznego. Zasady udzielania kredytu technologicznego reguluje ustawa z 29 lipca 2005 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. z 2005 r. Nr 179, poz. 1484 z późn. zm.).

Jakie jest przeznaczenie kredytu?

Realizacja inwestycji technologicznej, mającej na celu zakup i wdrożenie nowej technologii stosowanej na świecie nie dłużej niż 5 lat oraz uruchomienie na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług.

Czym jest kredyt technologiczny?

Kredyt technologiczny udzielany jest na sfinansowanie inwestycji technologicznych do wysokości 75% wartości kosztów kwalifikowanych projektu.

Inwestycja technologiczna

Inwestycja polegająca na:
zakupie nowej technologii, jej wdrożeniu oraz uruchomieniu na jej podstawie produkcji nowych lub znacząco ulepszonych towarów lub usług,
lub
wdrożeniu własnej technologii oraz uruchomieniu na jej podstawie produkcji nowych lub znacząco ulepszonych towarów lub usług.

Nowa technologia

Technologia w postaci prawa własności przemysłowej lub usługi badawczo rozwojowej, która umożliwia wytwarzanie nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług i nie jest stosowana na świecie dłużej niż 5 lat.

Karta dostępu

status mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy;
posiadanie zdolności kredytowej, umożliwiającej uzyskanie kredytu na warunkach komercyjnych;
udokumentowany wkład własny – minimum 25% kosztów kwalifikowanych.

Ogólne zasady wdrażania

 • kredyt technologiczny jest udzielany przez banki kredytujące, które podpisały umowę o współpracy z BGK,
 • nabór wniosków ma charakter ciągły (od daty ogłoszenia konkursu);
 • wartość kredytu technologicznego nie jest ograniczona;
 • wkład własny przedsiębiorcy nie może być mniejszy niż 25% wydatków kwalifikujących się do objęcia premią technologiczną;
 • BGK na podstawie umowy o dofinansowanie projektu zawartej z przedsiębiorcą dokonywać będzie częściowej spłaty kredytu w formie premii technologicznej;
 • Premia  technologiczna jest udzielana przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), zgodnie z mapą pomocy regionalnej,  w odniesieniu do wartości udzielonego kredytu – do wysokości 4 mln zł. Warunkiem uruchomienia środków z Kredytu Technologicznego jest przyznanie przez BGK promesy Premii technologicznej;
 • BGK wypłaca premię technologiczną do banku  kredytującego, jednorazowo lub w ratach w wysokości odpowiadającej 100% wartości netto osiągniętej sprzedaży towarów lub usług będących wynikiem inwestycji technologicznej;
 • rozpoczęcie realizacji inwestycji technologicznej finansowanej kredytem technologicznym może nastąpić po przyznaniu przez BGK promesy premii technologicznej;
 • BGK rozpatruje wnioski o przyznanie premii technologicznej (wnioski o dofinansowanie) według kolejności wpływu;
 • Bank Gospodarstwa Krajowego może przyznać promesę premii technologicznej do dnia 15 września 2013 r.;
 • bank kredytujący może zawierać umowy o udzielenie kredytu technologicznego do dnia 31 października 2013 r.;
 • Bank Gospodarstwa Krajowego może wypłacać premię technologiczną do dnia 31 grudnia 2015 r.;
 • wniosek o przyznanie premii technologicznej (wniosek o dofinansowanie);
 • opinia, sporządzona przez jednostkę naukową, centrum badawczo-rozwojowe lub stowarzyszenie naukowo-techniczne o zasięgu ogólnopolskim potwierdzająca, że technologia będąca przedmiotem wniosku jest nową technologią w rozumieniu ustawy;
 • informacja, sporządzona przez podmiot wystawiający opinię, dotycząca charakterystyki technologii, sposobu jej wdrożenia, niezbędnych do zastosowania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz opis produktów lub usług mających być wynikiem inwestycji- Biznesplan inwestycji technologicznej wraz z harmonogramem rzeczowo – finansowym oraz wykazem wydatków.

Innowacyjność - Rada FSNT NOT w Białymstoku 2010 © Wszystkie prawa zastrzeżone.
aleksander de silva, not białystok, not, rada fsnt not w białymstoku, kierownik zespołu usług technicznych aleksander de silva, de silva, opinie o innowacyjności, opinie o innowacyjnosci, innowacjność, innowacyjnosc, audyt technologicznym, kredyt technologiczny, opinie o nowych technologiach, stowarzyszenie naukowo techniczne, usługi proinnowacyjne, innowacje, innowacyjnosc w gospodarce, innowacyjność, białystok innowacyjność, białystok innowacyjnosc, naczelna organizacja techniczna, opinia do wniosku, innowacyjna technologia